Quản trị Kinh doanh
Tác giảAdministrator
Tên chương trình
: Quản trị Kinh doanh
Trình độ đào tạo
: Đại học
Ngành đào tạo
: Quản trị Kinh doanh
Tên tiếng Anh
:  Business Administration
Mã số
: 7340101
Loại hình đào tạo
: Đào tạo từ xa
Danh hiệu tốt nghiệp
: Cử nhân Quản trị knh doanh

1. Mục tiêu

1.1. Mục tiêu chung

Đào tạo cử nhân trình độ đại học ngành Quản trị kinh doanh, có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt, có trách nhiệm với xã hội; nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh; có kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về quản trị, có tư duy độc lập; có năng lực tự học tập bổ sung kiến thức đáp ứng yêu cầu của công việc và học tập suốt đời.

1.2. Mục tiêu cụ thể

·        Về kiến  thức

M1. Có kiến thức chung về triết học, đặc biệt là triết học Mác- Lênin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh; chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là trong các lĩnh vực gắn với chuyên ngành đào tạo; các quy luật cơ bản trong lĩnh vực xã hội, tự nhiên vào việc phân tích và đề xuất các chính sách kinh tế.

M2. Có kiến thức cơ sở ngành về toán kinh tế, kinh tế học, kinh tế lượng, nguyên lý thống kê kinh tế, Luật kinh tế,  tâm lý kinh doanh, kinh doanh số,  thương mại điện tử căn bản ... để xác lập cơ sở khoa học cho việc ra quyết định quản trị.

M3. Có kiến thức ngành/ chuyên ngành về lĩnh vực quản trị kinh doanh. Bao gồm quản trị kinh doanh I và II, quản trị chiến lược, quản trị nguồn nhân lực, quản trị sản xuất tác nghiệp, quản trị marketing, quản trị tài chính... để phân tích, đánh giá tình hình thị trường, tham gia tổ chức bộ máy quản trị kinh doanh, tổ chức nhân lực và hệ thống thông tin quản trị, xây dựng và thực hiện các kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp, tổ chức quá trình sản xuất, phân phối, tô chức hoạt động marketing và bán hàng của doanh nghiệp.

·        Về kỹ năng

M4. Có kỹ năng cứng (kiến thức và thực hành có tính chất kỹ thuật, chuyên môn nghề nghiệp): quản trị hệ thống bán hàng; xây dựng và phát triển quan hệ với các khách hàng; vận dụng thương mại điện tử ; triển khai các hoạt động tuyển dụng và đào tạo nhân sự, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, phát triển thương hiệu...; hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra, kiểm soát các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; tìm kiếm và phát triển các cơ hội kinh doanh.;phân tích tài chính doanh nghiệp, phát hiện và xử lý các vấn đề tài chính; kỹ năng mềm (khả năng hòa  nhập, tương tác với xã hội, công đồng tập thể); Có khả năng sử dụng tiếng Anh và ứng dụng công nghệ thông tin  đáp ứng  yêu cầu công việc  bậc 6 (theo  khung trình độ quốc gia Việt nam - Quyết định số 1982/ QĐ-TTg  ngày 18/10/2016  Quyết định phê duyệt  khung trình độ quốc gia Việt  Nam ).

M5. Có tư duy độc lập, năng lực tự đào tạo, đổi mới, trải nghiệm nâng cao trình độ,nhạy bén thích ứng với môi trường làm việc hiện đại và năng động trong  môi trường kinh doanh

·        Về thái độ

M6. Có đạo đức nghề nghiệp, trung thực, cần cù, cẩn trọng và trách nhiệm đối với xã hội và công việc đảm nhiệm.

Khách hàng đánh giá
5.0
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Chia sẻ nhận xét về sản phẩm

Đánh giá và nhận xét

Gửi nhận xét của bạn

      Bình luận
      Gửi bình luận
      Bình luận