Trung tâm Đào tạo từ xa
Tác giảAdministrator

Trung tâm đào tạo từ xa là đơn vị thuộc Trường Đại học Hòa Bình có chức năng, nhiệm vụ:

1. Là đơn vị đầu mối giúp Trường Đại học Hòa Bình tổ chức, quản lý và điều hành toàn diện công tác đào tạo từ xa của Nhà trường.

2. Là đơn vị chủ trì, phối hợp với các Phòng và các Khoa trong việc xây dựng kế hoạch đào tạo cho các khóa; sản xuất học liệu; phối hợp tuyển sinh; tổ chức đào tạo; phối hợp trong việc khảo thí và kiểm định chất lượng đào tạo; quản lý sinh viên và các công tác khác liên quan đến hình thức đào tạo từ xa. Quy trình phối hợp được cụ thể hóa trong Qui trình đào tạo hệ từ xa do nhà trường phê duyệt

3. Đề xuất việc xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện và tổ chức quản lý các chương trình đào tạo từ xa (E-learning) trình độ đại học của Trường Đại Học Hòa Bình.

4. Đề xuất với Lãnh đạo Nhà trường để xây dựng bộ máy tổ chức và quản lý ĐTTX;

 

5. Phối hợp với các Khoa trong Trường tổ chức biên soạn và xuất bản các giáo trình, bài giảng, tài liệu hướng dẫn học tập, băng hình, CD-ROM và các học liệu khác phục vụ cho dạy và học trực tuyến.

6. Chủ trì phối hợp Phòng Đào tạo Đại học & Sau Đại học xây dựng kế hoạch đào tạo, quản lý quá trình đào tạo theo kế hoạch đã được phê duyệt theo đúng Qui chế đào tạo từ xa của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và những văn bản qui định của Trường Đại học Hòa Bình.

7. Phối hợp với các Khoa để xây dựng kế hoạch giảng dạy, phân công, mời giáo viên giảng dạy theo đúng kế hoạch đã duyệt. Quản lý giảng dạy, theo dõi, kiểm tra tiến độ giảng dạy, việc chấp hành qui chế đào tạo hệ từ xa của giáo viên.

8. Quản lý học tập của sinh viên, tổ chức sắp xếp các lớp học, tư vấn giúp đỡ sinh viên trong quá trình học tập.

9. Phối hợp với Phòng Đào tạo Đại học & Sau Đại học để quản lý kết quả học tập của sinh viên theo đúng qui chế đào tạo từ xa của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thông báo kết quả học tập, tiếp nhận và giải đáp thắc mắc, kiến nghị của học viên và phụ huynh.

10. Phối hợp với các Khoa đưa sinh viên đi thực hành, thực tập, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên tham gia các hoạt động khác do Khoa và Trường tổ chức.

11. Áp dụng công nghệ thông tin trong công tác đào tạo và quản lý đào tạo. Xây dựng trang web để cập nhật thông tin về đào tạo trực tuyến cho các học phần, cung cấp các thông tin cần thiết liên quan đến hoạt động đào tạo từ xa.

12. Phối hợp với các Phòng Đào tạo Đại học & Sau Đại học, Khảo thí và Quản lý chất lượng để tổ chức các đợt thi, kiểm tra hết học phần, tổ chức cho sinh viên tốt nghiệp.

13. Chủ trì, phối hợp với Thư viện Nhà trường để thiết kế, sản xuất học liệu phục vụ ĐTTX;

14. Chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan để tổ chức các hội nghị, hội thảo liên quan đến nâng cao chất lượng công tác quản lý đào tạo từ xa.

15. Phối hợp với Phòng Kế hoạch - Tài chính quản lý, sử dụng tài chính, tài sản và các nguồn thu khác theo qui định của nhà nước, Trường Đại học Hòa Bình và qui chế chi tiêu nội bộ của Trung tâm.

16. Xây dựng và ký ban hành các văn bản phục vụ ĐTTX được ủy quyền.

17. Chủ trì phối hợp với các đơn vị là các Trạm ĐTTX của Nhà trường và các đối tác liên kết để quảng bá tuyển sinh, quản lý người học, giám sát các hoạt động có liên quan tới nhiệm vụ ĐTTX tại địa phương.

     

        Cơ cấu tổ chức Trung tâm hiện nay: TS. Nguyễn Vĩnh An - Giám đốc Trung tâm

Khách hàng đánh giá
5.0
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Chia sẻ nhận xét về sản phẩm

Đánh giá và nhận xét

Gửi nhận xét của bạn

      Bình luận
      Gửi bình luận
      Bình luận